Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§
Laatimispäivä 15.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Aviabulevardi 1
Karhumäentie 3
01530 Vantaa
Puh. 010 3232 100
info@htj.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Minna Routsalo
Lemminkäisenkatu 32
20520 Turku
Puh. 050 596 7414
minna.routsalo@htj.fi

3. REKISTERIN NIMI

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiviestien lähettämiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 8 kohtaan.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää tilaajan nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, organisaation nimen, organisaation osoitteen, henkilön aseman organisaatiossa, kieli, rooli ja mahdollisesti muita markkinoinnin kohdistamiseen vaadittavia tietoja.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta) ja asiakkaan tarjouspyyntöihin ja tilauksiin liittyvistä tietolähteistä. (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdat).

Rekisteri koostetaan Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n asiakastietojärjestelmästä (Visma Severa), jossa tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on suojattu asianmukaisin suojauksin ja siihen pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterin ylläpidosta vastaaville henkilöille. Rekisterin teknisestä tietoturvasta vastaavat palveluntarjoajat Visma Severa ja Koodiviidakko Oy.

10. TIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötietoja ylläpidetään asiakassuhteen keston ajan. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötiedon käyttätarkoituksen vuoksi.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@htj.fi

11.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n tallentamat henkilötiedot. Mikäli rekisteröity havaitsee tiedoissa virheellisyyksiä tai puutteita, hän voi pyytää rekisterin ylläpitäjää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

11.2 Markkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointiin tai muuta markkinointia varten.

11.3 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tietonsa esim. asiakkaan yhteyshenkilön vaihtuessa tai asiakassuhteen päättyessä. Käsittelemme rekisteröidyn pyynnöt, minkä jälkeen joko poistamme rekisteröidyn tiedot tai ilmoitamme rekisteröidylle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Takaisin