Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa meille vastuuta työntekijöistämme ja ympäristöstämme. Ammattitaitoisessa, hyvinvoivassa ja yhdenvertaisessa työyhteisössämme on hyvät puitteet kasvattaa kestäviä onnistumisia.

Vastuullisuus on meille ympäristön ja ihmisten hyvinvointia

HTJ on sitoutunut toimimaan kestävällä ja vastuullisella tavalla. Haluamme olla luomassa kestävämpiä elinympäristöjä, ja meillä on tähän työmme kautta erinomaiset edellytykset.

Yksi merkittävistä erottautumistekijöistämme on, että olemme urakoitsija- ja suunnittelijaorganisaatioista riippumaton rakennuttajakonsultti. Tässä asemassa voimme aidosti pitää asiakkaamme edun ykkössijalla. Teemme työtämme lahjomattomasti ja rehellisesti. Asiantuntijamme ovat alamme parhaita osaajia ja perillä alamme ajantasaisesta lainsäädännöstä ja sopimuskäytännöistä ja toimivat näiden mukaisesti. Eettinen ohjeistuksemme määrittää perussäännöt, jotka ohjaavat päätöksentekoamme ja toimintaamme liiketoimintaympäristössämme.

Tiedämme, että työntekijöidemme hyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat avain yrityksemme menestykseen. Meille on tärkeää tarjota henkilöstöllemme turvallinen ja yhdenvertainen työpaikka, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja jossa jokaisella on mahdollisuus kehittää osaamistaan. Kasvu ja onnistumiset kumpuavat kulttuuristamme.

Luottamus, yhteistyö, tuloksellisuus ja jatkuva kehittyminen ovat ydinarvojamme ja ohjaavat kaikkea toimintaamme niin työyhteisössämme kuin hankkeissammekin.

Luottamus

Luottamus ja luotettavuus ovat kaiken toimintamme ytimessä. Tunnemme asiakkaamme, tunnemme työntekijämme. Toimimme rehellisesti ja pidämme lupauksistamme kiinni. Ammattitaitomme sekä vastuullinen toimintatapamme herättävät luottamusta ja luovat arvostusta.

Yhteistyö

Vaalimme yhteistyön henkeä, sillä uskomme sen voimaan yksilösuoritusten sijaan. Jaamme avoimesti tietotaitoamme ja teemme tiivistä yhteistyötä yli toimiala- ja tiimirajojen. Työskentelymme on yhtenäistä, laadukasta ja tehokasta, aina asiakkaamme parasta tavoitellen.

Tuloksellisuus

Pysymme joustavina ja ketterinä toimintaympäristön muutoksissa. Pitkäjänteinen työ, omistautunut henkilöstö, tyytyväiset asiakkaat ja laaja verkosto antavat toiminnallemme vahvan perustan työskennellä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Kehittyminen

Vakuutamme osaamisellamme, asenteellamme ja sitoutuneisuudellamme. Haluamme kehittyä työssämme ja kehittää toimintaamme. Panostamme osaamisen kasvattamiseen ja kehitämme tehtäviä osaamisen karttumisen myötä. Pidämme huolta henkilöstöstämme ja annamme arvostuksen näkyä.

Hyvinvoiva, osaava ja yhdenvertainen työyhteisö

Vahvuutemme on osaava ja motivoitunut henkilöstömme, josta haluamme pitää hyvää huolta. Työhyvinvointi ei mielestämme synny yksittäisistä työhyvinvointitempuista, vaan se on kokonaisuus, joka muodostuu meillä merkityksellisestä työstä ja mielekkäistä työtehtävistä, mukavasta ja mutkattomasta työyhteisöstä sekä työskentelyolosuhteiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työhyvinvointia lisäävät avoin ja motivoiva johtamistapamme, työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu sekä yhteistyön ilmapiiri ja kollegoiden ammattitaito.

Jotta olisimme päivittäisen palautteen lisäksi selvillä siitä, miten meillä työyhteisössä menee, teemmekö asioita niin, että henkilöstömme viihtyy ja voi hyvin ja keskitymmekö oikeisiin asioihin, toteutamme vuosittain koko yrityksen laajuisen henkilöstökyselyn työntekijöille merkityksellistä asioista. Vastausten avulla meillä on eväitä tehdä parannuksia ja toimia ennakoiden tulevaisuutta ajatellen. Mitä paremmin toimimme yhdessä ja mitä parempi on työtyytyväisyytemme, sitä paremmin pystymme palvelemaan asiakkaitamme.

Viimeisimmän henkilöstökyselymme mukaan työntekijämme nostivat TOP 5 työhyvinvoinnin kannalta merkityksellisimpiin asioihin työpaikallamme vapauden tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta, mielekkään työtehtävät, työn ja vapaa-ajan tasapainon, työpaikan vahvan yhteishengen sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön.

Lue lisää: HTJ:lle Future Workplaces -serfikaatti toistamiseen

Henkilöstömme on ammattitaitoista ja osaavaa. Tästä todistavat niin asiakaskyselyjen tulokset, projektipalautteet kuin auditointituloksetkin. Jatkuvalla ja järjestelmällisellä osaamisen kehittämisellä vahvistamme kykyämme toimia jatkuvasti kehittyvällä alalla muuttuvassa ympäristössä. Meillä on itsestään selvää, että hyvän pohjakoulutuksen ja pätevyyksien lisäksi kasvatamme ja päivitämme osaamistamme jatkuvasti. Osaamisen kartuttaminen voi tapahtua niin talon sisällä mestari-kisälli -mallilla tai jakamalla osaamista omin valmennuksin ja tietoiskuin kuin talon ulkopuolellakin eri pätevyys- ja jatkokoulutuksin.

Keskeinen osa henkilöstöjohtamistamme on löytää kullekin työntekijälle hänen osaamisalueeseensa ja -tasoonsa osuvimmat tehtävät. Heiltä, jotka vasta aloittelevat rakennuttamisen tehtävissä, vaaditaan vähän malttia, sillä meillä ei vastuulleen saa heti vaativimpia projekteja. Kehittymismahdollisuuksia tarjotaan kuitenkin aktiivisesti heti kokemuksen ja osaamisen karttuessa. 

Jokaisen työntekijän kanssa pidetään vuosittain kehityskeskustelut, joissa arvioidaan edeltävää kautta ja nykytilannetta ja käydään läpi henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia. Kehityskeskustelussa pyritään saamaan selville kunkin työntekijän halukkuus kehittyä työssään ja edetä urallaan sekä lyhyellä että pidemmällä tähtäimellä.

Lue lisää: HTJ:n asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla vuonna 2023 – NPS 80

Vaikka työskentelemmekin yhtenäisin toimintatavoin, työyhteisöömme sopii erilaisuutta. Haluamme olla tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä monipuolinen ja kaikki mukaan osallistava työyhteisö, jossa ei hyväksytä minkäänlaista toisiin kohdistuvaa epäasiallista käytöstä ja syrjintää.

Haluamme olla yritys, jonka työnhakijat ja työntekijät kokevat houkuttelevaksi työnantajaksi taustastaan riippumatta. Huolehdimme siitä, että avoimiin tehtäviin valitaan sopivimmat tekijät yhdenvertaisin perustein ja että samasta tai samanarvoisesta työstä maksetaan samantasoista palkkaa.

Työntekijävalinnassa sellaisilla taustatekijöillä kuten esim. sukupuoli ei ole merkitystä, vaan valinnoissa painottuu hakijan pätevyys ja sopivuus kulloisenkin tehtävän tai projektin asettamiin vaatimuksiin. HTJ:ssä työntekijöiden ikärakenne on tällä hetkellä ilahduttavan laaja: 21–70 vuotta. Monet senioreimmista työntekijöistämme työskentelevät eläkkeen ohella. Yrityksemme kasvaessa olemme pystyneet rekrytoimaan enemmän työntekijöitä myös harjoittelijatehtäviin, mikä osaltaan kasvattaa työntekijöidemme ikähaarukkaa. Henkilöstömme keski-ikä on noin 44 vuotta.

HTJ:ssä tyypillinen työsuhdemuoto on toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen työsuhde. Meillä kokoaikaisesti työskentelee yli 90 % henkilöstöstämme. Teemme määräaikaisia työsopimuksia vain perustellusta syistä, kuten harjoittelu. Tyypillinen syy osa-aikaiseen työaikaan ovat perhesyyt. Haluammekin aktiivisesti edistää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista mm. mahdollistamalla erilaisia työaikajärjestelyjä. Myös käytössämme olevat etätyömahdollisuudet sekä liukuva työaika antavat vapautta sovittaa työaikaa henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Autamme luomaan kestävämpiä elinympäristöjä

Haluamme olla luomassa kestävämpiä elinympäristöjä. Rakennusalalla on merkittävät ympäristövaikutukset, ja uskomme, että voimme olla keskeisessä roolissa edistämässä kestävämpää rakentamista niin talo-, infra- kuin teollisuushankkeissakin. Olemme panostaneet viime vuosina ympäristö- ja energiapalveluidemme kasvattamiseen ja kehittämiseen sekä oman henkilöstömme osaamisen lisäämiseen aiheesta.

Lue lisää: Lähes kaikki kiertoon – Helsingin yliopiston kunnianhimoinen purkuhanke on käynnistynyt

Rakennuttajakonsultin ja asiantuntijan roolissa voimme vaikuttaa hankkeiden ympäristöjalanjälkeen eli siitä aiheutuviin negatiivisiin ympäristövaikutuksiin sekä ympäristökädenjälkeen eli positiivisiin ympäristövaikutuksiin, jotka jäisivät muutoin toteutumatta. Tuomme hankkeissa esiin ympäristömyötäisiä ratkaisuja, huolehdimme ympäristötavoitteiden konkretisoitumisesta sekä valvomme ympäristömyötäisten toimintatapojen toteutumista hankkeen alkumetreiltä käyttövaiheeseen saakka. 

HTJ:n ympäristöohjelma on RALA Ympäristö -sertifioitu, ja se ohjaa yrityksemme ympäristövaikutusten hallintaa sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ohjelmaan sisältyy HTJ:n kestävän rakennuttamisen toimintamalli, jonka avulla pystymme huolehtimaan ympäristönäkökohtien hallinnasta kaikissa hankkeissamme sekä varmistamaan ja valvomaan asiakkaidemme ympäristötavoitteiden toteutumista. Ympäristö- ja energiapalveluilla autamme asiakkaitamme vähentämään ympäristövaikutuksia myös olemassa olevissa kiinteistöissä sekä heidän omassa toiminnassaan myös yksittäisiä hankkeita laajemmin. Lue lisää HTJ:n kestävän rakennuttamisen toimintamallista.