Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 1015/2018, EU:n tietosuoja-asetus 30 artikla
Laatimispäivä 25.5.2018, päivitetty 21.12.2023

1. REKISTERINPITÄJÄ

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Aviabulevardi 1
Karhumäentie 3
01530 Vantaa
Puh. 010 3232 100
info@htj.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sanna-Kaisa Niemelä
Karhumäentie 3
01530 Vantaa
Puh. 040 8422 552
sanna-kaisa.niemela@htj.fi

3. REKISTERIN NIMI

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n työnhakijarekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteri sisältää työnhakijatietoja sellaisista henkilöistä, jotka ovat itse lähettäneet henkilötietoja Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n käyttöön sen etsiessä ja valitessa uusia työntekijöitä kulloinkin avoinna olevaan työtehtävään.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohtiin 1a ja 1b.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja niiden ollessa tarpeellisia työntekijävalintaa tehtäessä:

  • henkilön perustiedot (nimi, yhteystiedot)
  • tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta
  • mahdollinen työnhakijan lähettämä työhakemus, ansioluettelo ja kuva
  • henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot, jos arviointi on tehty Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n toimeksiannosta
  • työnhakijan suosittelijatiedot, mikäli työnhakija on tällaisia toimittanut
  • mahdollisesti hankittavat henkilöluottotiedot lainsäädännön salliessa tai velvoittaessa
  • hakuprosessissa erikseen määritellyt muut tiedot

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tulevat tiedot saadaan työnhakijalta itseltään, HTJ:n työntekijältä silloin, jos hän toimii työnhakijan suosittelijana työnhakijan luvalla tai mahdollisen rekrytointikonsultin kautta työnhakijan luvalla.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröityjen työnhakijoiden henkilötietoja ei luovuteta muille kuin rekrytoinnista vastaavalle esihenkilölle. 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö ja siihen pääsy on rajattu siten, että rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisteri on suojattu rajallisin käyttöoikeuksin ja sen käyttö edellyttää kultakin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterin teknisestä tietoturvasta vastaavat palveluntarjoajat.

10. TIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Rekisteröidyn työnhakijan tietoja säilytetään 12 kuukautta niiden saapumisen jälkeen. Tämän jälkeen tieto poistetaan, jos tiedon säilyttämiselle ei ole perustetta. Jos työnhakija työllistyy Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:llä, säilytetään rekisterissä työsuhteen luomisen ja ylläpitämisen kannalta olennaiset lakisääteiset tiedot.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä työnhakijalla on seuraavat oikeudet, joita koskevat pyynnöt tulee lähettää Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n sähköpostiosoitteeseen info@htj.fi.

11.1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä työnhakijalla on oikeus tarkistaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n tallentamat henkilötiedot. Mikäli rekisteröity työnhakija havaitsee henkilötiedoissaan virheellisyyksiä tai puutteita, hän voi pyytää rekisterin ylläpitäjää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

11.2. Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä työnhakijalla on oikeus pyytää poistamaan tietonsa, jos tiedon säilyttämiselle ei ole perustetta.

Takaisin